شاغلان معتاد

  • ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

    عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

    رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با عنوان این مطلب که ۶۰ درصد معتادان شاغلین هستند، گفت: اینکه می‌گویند بیکاری عامل…

۱