کد خبر: 665683
|
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۳:۰۸:۴۱
| |

بیانیه ۱7۰نفر از وکلای دادگستری در حمایت از دکتر مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری + متن بیانیه

جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بیانیه دادند.

بیانیه ۱7۰نفر از وکلای دادگستری در حمایت از دکتر مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری + متن بیانیه
کد خبر: 665683
|
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۳:۰۸:۴۱

جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بیانیه دادند.

به گزارش اعتمادآنلاین متن بیانیه به شرح زیر است:

 

 

به نام خداوندی که نور هدایتش را بر ما ارزانی داشت

ملت هوشیار و آگاه ایرانبا عبور موفق تان از دور اول انتخابات رئیس جمهوری وکسب بیشترین رای از سوی دکتر مسعود پزشکیان 

اینک در آستانه تحقق پیروزی کامل در این انتخاب مهم و سرنوشت ساز ، به همراهی و تداوم تالشهای تان برای انتخاب چهاردهمین 

رئیس جمهور اسالمی ایران نیاز است.

با توجه به دیدگاههای مطروحه از سوی دکتر پزشکیان که پافشاری بر اجرای کامل حقوق ملت ، تالش حداکثری برای خروج از 

بحرانهایی که تمام توان و طاقت مردم را هدر داده است عزم جدی در مبارزه با همه انواع فساد و مفسدین در عرصه های اقتصادی و 

سیاسی و اجتماعی، و به ویژه سیاست تعامل مثبت با دنیا برای خروج از سختترین تحریمهایی که ملت عزیز ایران را با بدترین فشارها 

و محرومیتها مواجه ساخته ، شما همکاران گرامی وکیل، حقوقدانان و ملت شریف ایران را اعم از آنان که در دور اول رای دادند یا به 

هر علت با رای ندادن خود قصد اعالم نظر داشتند دعوت میکنیم کار ناتمام دور اول را با مشارکت گسترده خودتان در دور دوم 

تکمیل نموده و با همراه کردن یک نفر دیگر برای رای دادن، در جمعه ۱۵ تیر به دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نامزد اصلح برای 

ریاست جمهوری رای دهید.به امید برگزاری انتخاباتی آگاهانه پرشور و اثر گذار بر سرنوشت ملت ایران و در آرزوی احقاق کامل و 

همه جانبه حقوق مردم و تحقق روزهایی روشن برای وطن

جمعی از وکالی دادگستری مرکز

امضا کنندگان بیانیه )به ترتیب شماره پروانه وکالت(

فریده غیرت ۳۰۶۲

علی حامد توسلی ۴۰۲7

محسن محبی ۴۱7۶

بهشید ارفع نیا ۴۶9۴

حسین عسکری راد ۵۰۶۱

عبدالعلی رضائیه ۵۲۸9

میترا حسینیان ۵۲9۳

سید سلیمان حسینی ۵۳۵7

غالم نبی فیضی چکاب ۵۳۸۶

فاطمه احمدی ابهری ۵۶۱۶

عباس کریمی ۵۶۶9

التفات سنایی ۵۸۸۲

سید محمود علیزاده طباطبایی ۶۲۰۶

حسین ادیب نیا ۶۵9۳

اسد اهلل رنجبر ۶۶۵۱

جعفر گلباز ۶۶۸۰

محسن طاهری جبلی۶۶97

محمد جواد فتحی ۶7۵۴

سید محسن سادات اخوی ۶7۵۵

بهروز بیگ وردی ۶7۶9

سید محمد شجاعى ۶9۴۸

غالمعلی فیروزی ۶9۴9

محمود صادقی ۶9۶۵

محمدعلی کیخواه نژاد ۶9۸7

محمد محسن جواهری یکتا ۶9۸9

محمد رضا کامیار 7۰۵7

علی عسکری 7۱۳۱

احمد کریمی سغینی 7۱۸۶

صدر ا... زحمتکش 7۲۴۳

غالمرضا رفیعی 7۳۵9

غالمرضا درخش 7۵۶۳

کریم حبیب نژاد 7۵۸۴

جلیل قنواتی 7۶9۲

محمد تقی اکبری زاده مشکانی 77۱۵

غالمرضا کامیار 77۲۵

جواد خالقیان 77۶۵

حسن طاهری 77۸7

صدیقه حجت پناه 779۶

جمال خندان کوچکی 797۳

فرید نیک پی ۸۰۲۱

میترا توانچه ۸۰۸۱

عباس زراعت ۸۱۱۶

علی صابری ۸۱۲9

سعید باقری ۸۱۶۰

اسحاق اصغری ۸۱۶۲

سید قاسم شریفی ۸۲۱9

حیدر حسن زاده ۸۲۳۳

محمود رحمانی اصفهانی ۸۵۳

عبداهلل سمامی ۸۸۰۳

صادق مددی ۸۸۲۶

داوود کاسه گر محمدی 9۰۴۴

سعید خلیلی 9۱۱۲

حبیب اهلل میرزا حسینی9۲۶۱

امیر یوسف وحدانی 9۲۶9

حمیدرضا نیک فرجام 9۵۳۰

محسن عسگری 979۸

محمد خسروی 99۸7

علیرضا پور تقی 9999

جالل جعفری ۱۰۰۸۲

حمید بارانی ۱۰7۸۲

سیداکبر فقیهی نیا ۱۱۰۰۳

حمیده حبیبی ۱۰۱۴۴

آزاده ریاحی ۱۱۱۲۸

الهه احمدی ۱۱۴۴۵

علی اکبر شاه نظری ۱۱۵۸۰

قدرت اهلل غالمی ۱۱۶۰۱

نرگس جان نثاری ۱۱9۶۶

راحله سادات مدنی ۱۲۲۱۳

معصومه سادات موسوی ۱۲۲۶۰

شهره اسفندیارپور ۱۲۲۳۲

ناصر واعظی ۱۲۲79

پیروزه بازدیدی طهرانی ۱۲۵۵۰

لیال شفاعی ۱۲۸7۸

عالمرضا جناغی ۱۳۱۲۵

حسین مرکزی ۱۳۱۲۰

صابر نیاورانی ۱۳۴77

جمشید موسوی ۱۳۵۱۴

وحید موریس ۱۴۰۱۱

امیرحسین واشقانی فراهانی ۱۴۰۶۳

سمانه مزارعی ۱۴۲97

محسن پورجمع ۱۴۴۳۲

محمد حسین مرادی ۱۴۴۴۳

محمدرضا حسینیان ۱۵۰77

محمد جعفر حبیب زاده ۱۵۰

علی ادراکی ۱۵۰9۳

کوروش جعفر پور ۱۵۶۸۶

مریم خسروتبار ۱۵7۳۱

یوسفعلی عباس زاده ۱۵۸۰۶

ستاره فاضل مطلق ۱۵99۳

بهمن کامیار ۱۶۲۳۸

محمد جلیلیان ۱۶۲۶۲

محمدعلی مهدی زاده ۱۶۲7۲

مریم رهنما ۱۶۴۶۱

فاطمه عزیز زاده آرائی ۱۶۵۲۶

غزال زعفرانی ۱۶۵۶۶

جهانبخش ساالریان ۱۶7۸۶

تهمورث بشیریه ۱۶۸۸۲

سید کاظم حسینی ۱۶۸۴7

تهمورث بشیریه ۱۶۸9۴

رضا داداشی ۱۶97۶

محمد صابری ۱7۰۲۰

عبداهلل خاتمی فر ۱7۲۰۰

سید محمد طاها طباطبایی ۱7۲۴۵

افشین فوالدی ۱79۴۸

مریم دهقان طرزجانی ۱۸۰۶۶

آرش دولتشاهی ۱۸۳۲۵

مقتدا نجفی ۱۸۵۴۸

محمدرضا حیدری ۱9۲7۶

حسین ساکت ۱9۸۱۱

زهرا امینی ۱9۸۲۶

رسول نصرتی ۱99۵۰

حسین عصار پور آرانی ۲۰۰79

عبداهلل نیازی ۲۰۱۸۱

ماهور نصیری ماهینی ۲۰۱9۰

فریدون رضیی۲۰۲۱۲

حسن رسولی ۲۰۲9۰

محمود عباسی ۲۰۶۰۰

محمدرضا دشتی ۲۰9۳۸

میرحمیدرضا کیایی ۲۱۰۵۵

سعید شیخ ۲۱۲۳

حسین بی غم ۲۱۳۲۳

مهدی داودزاده ۲۱۵۰۱

مریم عشری ۲۱۸۰۸

سیده سارا عیوض نژاد ۲۱۸۶۲

سهیال داموغ ۲۱9۵7

محمدرضا کلهر ۲۲۶7۳

سحر کریمی ۲۲7۵۲

مهدی عزیز زاده قصاب ۲۲۸۶۸

امیر کریمی ۲۲9۵۲

پرستوکیان ۲۳۳۰۶

نادیا اسود ۲۲۳۲7

امیر کریمی ۲۲9۵۲

حسین گودرزی ۲۳۳۱۱

غالمرضا موحدیان ۲۳7۱۵

محمد صفائی فر ۲۳9۲۲

عیسی محمدیان نعمت سرا ۲۳9۲7

علی رفیعی ۲۴۸۱۳

مرتضی فهیمی بافقی ۲۵۳۸۸

سهیال جوادی ۲۵۴۰7

گلریز قائم مقامی ۲۵7۴۶

داود رجبی ۲۶۲۸۱

آناهیتا محمدی نیا ۲۶۴۵۵

بابک زارع لواسانی ۲۶۵۵۱

سارا دی سپهر ۲7۳۴7

علی فتاحی ۲7۴۲7

المیرا نوری زینال ۲۸۰۴۳

هادی شریف زاده ۲۸۵9۰

زهره احمدی دستجردی ۲۸9۰۰

سجاد کامیار ۲9۳۲9

حسین دوام ۲9۶۶۱

قاسم قلی زاده پهنوار ۲97۵۱

فیروز محمودی ۲9797

غالمحسین ارشدی ۳۰۰۵7

حمیده پیراسته ۳۰۳۳

مریم ترابی ۳۰۴۱۸

سیده عادله موسوی ۳۱۰۳۳

محبوب خدایی ۳۱۳۲۰

پریسا بهرامی ۳۱۶۳۴

الهه حاتمی شندی ۳۱7۱۳

محمد توکلی دهاقانی ۳۱۲۵۱

داود کرمی ۳۲۵۳۴

ناصر قمری ۳۲7۵۸

سید عباس موسوی ۳۲9۴۱

راحله حسینی ۳۴9۳۲

علیرضا اکرمی ۳۶7۴

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها