کد خبر: 663929
|
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۵:۳۱:۵۳
| |

متن صحبت‌های مسعود پزشکیان دربارهٔ سیاست خارجی خطاب به مردم ایران

مسعود پزشکیان با حضور در میزگرد سیاسی تبلیغات انتخاباتی، متنی را درخصوص وجوه تمایز بخش سیاست خارجی ایشان با سایرین را قرائت کرد.

متن صحبت‌های مسعود پزشکیان دربارهٔ سیاست خارجی خطاب به مردم ایران
کد خبر: 663929
|
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۵:۳۱:۵۳

مسعود پزشکیان با حضور در میزگرد سیاسی تبلیغات انتخاباتی، متنی را درخصوص وجوه تمایز بخش سیاست خارجی ایشان با سایرین را قرائت کرد.

متن این اظهارات به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت سیاست خارجی دکتر پزشکیان با دیگران

امروز هیچکس تردیدی ندارد که سیاست خارجی نقشی تعیین کننده در

شرایط زندگی ه مه مردم ایران دارد؛

اساس و هدف سیاست خارجی ما تامین منافع ملی ، تضمین امنی ت مل ی،

پاسدا ری از حیثی ت ملی ایران و منزلت بین المللیا یرانیان وب هبود کیفیت خواهد بو د؛ « مردم » زندگی

راهنمای سیاست خارجی ما، منافع مردم ایران خواهد بود .

در سیاست خارجی، شعا رهای ده ان پُرکُن که جیب مردم را خالی کند

نخواهم داد؛

شعاری که مردم را از قافله توسعه عقب بیندازد نخواهم داد؛

2

را گرفتار تأمین « صنایع ملی » را گرفتار تأمین دارو و « مردم » شعاری که

مواد اولیه و کسب آخرین ف نآوریها کند ، نخواهم داد.

مردم ایران و کارآفرینان کشور، سزاوار داشتن بهترین تجهیزات و

جدیدتری ن فناوریهای جهان هستند.

نخواهد بود؛ در سیاست خارجی « بقا » هدفِ سیاست خارجی ما تنها

را پیگیری خواهیم کرد؛ « توسعه کشور »

به یک ،« بخورنمیر » میخواهم از زندگی حداقلی و صرفا تامین معیشت

و شایسته مردم ایران برسیم که در آن همه مردم « زندگی رضایت بخش »

فرصت رشد و خلاقیت و بالندگی داشته باشند؛

نم یخواهم در دنیا منزوی باشیم و جوانان ما حسرت زندگی جوانان

کشورهای دیگر را بخورند، در فکر مهاجرت باشند و پدر و مادرهایشان

3

باقی عمر را در دلتنگی و حسرت دیدار فرزندان و نو ههایشان سپری

کنند.

را داریم و چارهای نداریم جز اینکه آن را « ما فقط همین یک ایران »

برای خود و فرزندانمان آباد و سربلند سازیم!

سیاست خارجی ما افتخارآمیز، راهگشا و توسعهگرا خواهد بود و نه

ناامیدکننده و حسر تآفری ن؛

میخواهم جوانان ما با دلی پر از امید و شور زندگی، این شعر مرحوم

فریدون مشیری را با خود زمزه کنند که :

من اینجا ریشه در خاکم.

من اینجا عاشق این خاکِ از آلودگی پاک م.

من اینجا تا نفس باق یست م یمانم!

4

در سیاست خارجی به معنی بلاتکلیفی مردم، نسل « بلاتکلیفی » باور دارم

جوان، اقتصاد و بازار کشور است؛

نم یخواهم مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند بی شتر تحریم

میشویم یا نم یشویم، جنگ م یشود یا نمیشود، فردا نرخ دلار بالا

فشار » خواهیم شد یا « فشار حداکثری » میرود یا پایین میآید، گرفتار

؛« حداقلی

ببخشد تا « امنیت روانی » و « ثبات » میخواهم سیاست خارجی به مردم

بتوانند برای زندگی خود برای بلندمدت – بدون تردید و اضطراب -

برنام هریزی کنند؛

در کشور بزرگ و کهنی مثل ایران، در شأن مردم نیست که از آینده خود

مطمئن نباشند و نخبگا نمان آینده خود را در گوشه دیگری از جهان

جستجو کنند.

5

میخواهم با نشان دادن چهرة مثبت و سازندة ایران در دنیا، ایرانیان

سراسر جهان را سربلند کنم؛

برای مردم ما، از جمله برای ایرانیان مقیم خارج « ایرانی بودن » نم یخواهم

باشد. « دردسر ساز » ، از کشور

با کمک شما ، سیاست خارجی را به نحوی طراحی و اجرا خواهیم کرد

در سراسر جهان یک امتیاز باشد. « ایرانی بودن » که

طراحی و اجرای سیاست خارج ی

عزت، حکمت و » طراحی و اجرای سیاست خارجی بر مبنای اصول

با رئیسجمهور و دولت است؛ « مصلحت

آیا واقعا فرق نمی کند چه کسی رئیسجمهور باشد؟

6

بله، واقعا فرق میکند دید و نگرش رویس جمهور نسبت به جهان

چگونه باشد.

خواهد « عزت، حکمت و مصلحت » محور سیاست خارجی دولت من

؛« ستیز هجویی، شعارزدگی و ضرر به منافع ملی » بود؛ نه

مردم ما عزت م یخواهند؛ اما ستیز هجویی را نم یپسندند.

نیست؛ بلکه یک راه معقول « ذلت » برای من دیپلماسی، مذاکره و توافق

است؛ « عزت » و کم هزینه برای رسیدن به

ما دیگر فرصت نداریم – در حالی که کشورهای منطقه اب شتاب در حال

؛« در جا بزنی م » توسعه هستند – در بهترین حالت

ما م یخواهیم در لبه فناوری جهانی حرکت کنیم و از هوش مصنوعی تا

بهتری نهای صنعت جهانی را به مردم خود ارائه کنیم.

ایران ی ک هوی ت فراگیر فرهنگی وی ک واقعی ت ی کپارچه راهبردی است ؛

7

مردم ای ران شایسته زندگی بهتر و جایگاه شایسته تر هستن د؛

با س یاست خارجی واقع گرا و تحو لآفرین در این مسیر از همه

ظرفی ت های انسا نی، تمدنی، جغرافیایی و سیاسی کشور برای پیشبرد

منافع ملی و سربلندی ملت بزرگ ایران استفاده خواهیم کرد.

پول نفت ما نباید به جی ب قاچاقچی ها برود؛

نباید مجبور باشیم نفت مان را ارزان به قاچاقیها بفروشی م؛

با تحری م شاید بشود زنده ماند؛ و لی نمی شود پیشرفت کرد .

با حضور گسترده مردم در انتخابات، قویترین برگ برنده را در مذاکرات

ب ه دست خواهیم آورد.

مردم ایران همواره برای کشور فرصت بود هاند؛ فرص تها را نباید محدود

کرد؛

ما این فرصت عظیم را بالنده م یسازیم.

8

انشاءالله، با پشتوانه مردم ی، احیای برجام و رفع تحریمها و دیگر موا نع

FATF بانکی مانند شدنی خواهد بود.

و تعامل گسترده با جهان همواره « دیپلماسی سازنده » ، در طول تاریخ

برگ برنده ایران بوده است و ما با الهام از تاری خ از این نقطه قوت

کشورمان استفاده خواهیم کرد .

پیگیر تعامل با جهان « عقلانیت، خلاقیت و شجاعت » دستگاه دیپلماسی با

و تأمین منافع ایران و نیازهای مردم ایران خواهد بو د؛

در این راستا، سیاست خارجی ما تحولگرا، واقعگرا، تعاملگرا و

توسعهگرا خواهد بود.

برای رفع مشکلات مردم و تامین زمینه های توسعه، به همت و انسجام

ملی و گشایش خارجی نیاز است؛

9

توسعه و پیشرفت اقتصادی درونزا و برونگرا بدون سیاست خارجی

جهانگرا و تنش زدا ممکن نیست ؛

سیاست خارجی ما بهترین بازارها برای صارات کالاها و خدمات فنی و

مهندسی ایرانی و پیشرفتهترین فناو ریها، سرمایه گذاران و گردشگران

خارجی را برای ای ران جذب خواهد کرد .

نفوذ تمدنی ایران از مهمترین ستونهای قدرت ملی ماست؛ با افتخار

ایران فرهنگی و تمدنی را بار دیگر در جهان مطرح میکنیم .

همسایگان، حوزة تمدنی ایران و جهان اسلام و تشیع حوزه قدرت و

مزیت نسبی ایران است؛

تحت هی چ شرایط ی، تقویت و گسترش روابط هم هجانبه با همسایگان را

کنار ن می گذا ر یم؛

10

روابط و چالشها با همسای گان را بر اساس اشتراکات مدیر ی ت خوا ه یم

کرد؛

هستم که بستر مناسبی برای تأمین امنیت « منطقه قوی » قائل به ایجاد یک

و توسعه ما و کشورهای همسایه باشد؛

معتقدم کشورهای برادر و همسایه نباید منابع ارزشمند خود را صرف

رقاب تهای فرسایشی و مهار تنش با یکدیگر کنند؛

معتقدم کشورهای منطقه نباید تلاش کنند بر دیگران مسلط شوند و در

منطقه یکهتازی کنند؛

داشته باشیم و منابعمان را بجای مهار تنش، در « منطقه قوی » اگر ما یک

جهت همافزایی و توسعه بکار بریم، قدرتهای فرامنطق های و بیگانگان

نیز بر منطقه مسلط نخواهند شد؛

باید با کشورهای همسایه پیما نهای عدم تعرض امضا کنیم؛

11

و به سمت پیوند زدن منافع اقتصادی و راهبردی و ایجاد بازار مشترک

منطق های گام برداردیم.

روابط ایران را با متحدان منطقهای بر اساس منافع م لی گسترش خوا هیم

داد؛

با خودباو ری در دیپلما سی جها نی برای دفاع از مقاومت و پاسدا ری از

منافع م لی ایرا ن حضور خواهیم داشت و مناف ع خود را برو نسپا ری

نخواهی م کرد .

استقلال ایران یکی از ارزشمندترین دستاوردهای خون شهداست. به هیچ

قیمتی اجازه خدشهدار شدن استقلال ایران نم یدهیم؛

از شر قگرایی و غر بگرایی پرهیز خوا هیم کرد. همزمان شرقستیز و

غرب ستیز هم نخواهیم شد؛

12

ایران را تأمین خواهد « منافع ملی » ، باور دارم فقط روابط متوازن با دنیا

کرد؛

نه قدر تهای شرقی باید تصور کنند تنها گزینه ما هستند و نه قدرتهای

غربی باید تصور کنند، جز تمکین به زیادهخواهیهای آنها راهی

برا ی مان نمانده است؛

نخواهد « سیاه و سفید » و « یک سویه » ،« تک گزین های » سیاست خارجی ما

بود.

روابط راهبردی، متوازن و دوسویه با چ ین و روسیه را دنبال خواهیم کرد؛

در شرای ط سیاست خارجی تک گزینه ای ، روابط با چین و روسیه هم

پیشرف تی نداشته است .

با برداشتن تحریم ها، همکا ریها در سازمانهای اکو، شانگهای ، بری کس

و اورآسی ا را گستردهتر و عملیاتی خواهیم کرد .

13

بی تردید اروپا نقش راهبردی و سازندة ایران را در دولت ما به رسمی ت

خواهد شناخت؛

ما خواهان روابط خوب با اروپا بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر

هستیم .

نداشتن رابطه سی اسی با آمریکا نباید به تنش و تشنج ه زینه آفرین

بیانجامد ؛

با تکیه بر توان ملی و دستاوردهای منطق های، امکان مدیری ت هوشمندانه

اختلافات را دا ریم.

انتخا بهای ایرا ن را در سیاست خارجی متنوع میکنی م، تا هی چکس

دیدگاه و منافع ای ران را نادی ده نگی رد .

از دل مناسبات کلان بی نالمللی پیگیر منافع ملی ایران خواهم بود؛

14

قرا ر بود تحریم ها را دور بزنیم ولی الآن کری دورها و مسیرهای ارتبا طی

منطقه ما را دور زدهاند؛

حذف ای ران از بازارهای انر ژی و مسیرهای ترانزی تی را متوقف و م زی ت

نسبی ای ران در این حوزهها ی حیاتی را بازسا زی خوا ه یم کرد .

ایران را بخشی از راه حل مسائل جهان خواهیم کرد و نه بخشی از

مشکل؛

ایران می تواند برهم زننده با زی دیگران باشد؛

ما در منطقه و جهان، ایران را با زیساز خواهی م کرد .

من معتقدم تضمین امنیت ملی در گرو انسجام داخلی، توانمندی نظامی،

توسعه اقتصادی و نفوذ منطقهای و جهانی است؛

برای تأمین امنی ت جامع انسانی، نگاه من به منطفه و جهان فرص تگرا

خواهد بود، نه تهدیدگرا.

15

ما از زمان جنگ تحمیلی به این حقیقت واقف شد هایم که تأمین امنیت

مردم و دفاع از مرزهای کشورمان باید فقط و فقط بر دوش خودمان

باشد؛

ما هرگز حاضر نشدیم – مثل برخی کشورها – امنی تما را ا ز سایر

قدرتها اجاره کنیم؛

نبودهایم و نخواهیم بود؛ « اجارهای » ما هرگز به دنبال امنیت

لذا تقویت توان نظامی کشور برای من از اهمیت ویژهای برخوردار است

و قطعا در این راستا با همه نهادها همکاری خواهم کرد.

معتقدم قدرت نظامی ما نه تهدیدی برای منطقه، بلکه ضامن امنیت و

آسایش همسایگانمان خواهد بود، کمااینکه با همین قدرت – به همت

بزرگانی مثل شهید سلیمانی - کشورهای همسایه را ا ز شر داعش و

گرو ههای تروریستی رها کردیم.

16

ما توانمندی نظا می را نه برای جنگ افرو زی که برای بازدارندگی

میخوا ه ی م و بازدارندگی را برای بهبود زندگی مردم و پیشرفت کشور نیاز

دا ر یم؛

استحکام امنیت کشور فقط محدود به تقویت نیروی نظامی نیست؛

«، انسان » . داشته باشیم « امنیت » اعتقاد دارم باید نگاه جامعتری به مقوله

محور امنیت اس ت:

وضعیت نامناسب اقتصادی مردم آسیب به امنیت ملی است؛

نارضایتی مردم آسیب به امنیت ملی است؛

گسلهای اجتماعی و فرار مغزها آسیب به امنیت ملی است ؛

آلودگی هوا و بحران آب – که سالانه صدها هزا ر قربانی می گیرد –

آسیب ب ه امنیت ملی است .

17

ما نباید اجازه دهیم بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ما را از داخل

تضعیف کند؛

ما نباید وضعیتی داشته باشیم که دیگران بتوانند بر موج نارضایتی مردم

سوار شوند و میان ملت و حاکمی ت شکاف بیندازند؛

در این صورت هرچقدر هم توان نظامی بالایی داشته باشدیم، قادر

نخواهیم بود به یک قدرت با ثبات و پایدار در منطقه تبدیل شویم.

در یک کلام، رضایت مردم و همراهی آنها با دولت را یکی از مه مترین

مولفههای قدرت و امنیت ملی م یدانم .

برای دستیابی به اهداف، مهمترین عامل را انسجام داخلی و اجماع ملی

برای پیگیری منافع ملی میدانم ؛

منافع آرمانی را در راستای منافع ملی و تقویت کننده قدرت کشور

میدانم ؛

18

دعواهای جناحی و سیاسی را یکی از مضرترین آفتهای سیاست

خارجی میدانم؛

معتقدم سیاست داخلی باید پشتوانه سیاست خارجی باشد، نه بلای جان

آن؛

همه جنا حها و جریا نهای سیاسی باید در جهت رسیدن به منافع ملی

هم افزایی و همکاری کنند، نه اینکه برای کسب چند کُرسی در مجلس

یا چند وزارتخانه و پسُت دولتی در راه رسیدن به هدف کارشکنی کنند.

ما تنها با طبع بلند و همبستگی و همافزایی میتوانیم در کوتاهترین مدت

و با ک مترین هزینه به قل ههای توسعه و پیشرفت دست پیدا کنیم.

تعهد میدهم هیچگاه منافع ملی را قربانی منافع شخصی و جناحی

نخواهیم کرد؛

19

میدانم و از دستاوردهای آن برای « ملی » سیاست خارجی را یک امر

کسب امتیاز سیاسی یا تحقیر یک جناح رقیب استفاده نخواهم کرد؛

من همه جنا حها و جریانهای سیاسی را شریک دستاوردهای دولتم

خواهم کرد؛

تشکیل خواهم « دولت ملی » برای رسیدن به اهداف بلند کشورمان یک

داد و بستری برای همکاری، هماندیشی و همافزایی همه جریانها فراهم

خواهم کرد؛

من سیاست خارجی را جز برای ایران و ایرانیان نم یخواهم؛

در دفاع از منافع ملی به روشهای مناسب کوتاه نخواهم آمد و حاضرم

در این مسیر قربانی شوم .

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها