کد خبر: 526934

شهرداری ملزم به بکارگیری نیروی های متخصص در پست های مدیریتی می شود

یک فوریت الزام شهرداری تهران در به کارگیری نیروی های متخصص شهرداری در پست های مدیریتی تصویب شد.

اعتمادآنلاین| در جریان بررسی طــرح « الـزام شهرداری تهران ن در اسـتفاده از نـیروی انسـانی موجود و واجـد شرایط در پست های مـدیریتی »، حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه این طرح با 20 امضا در جهت تقویت طبقه متخصص شهرداری تقدیم صحن شده است، گفت: با توجه به وجود نیروهای متخصص و شایسته در شهرداری تهران و ضررت به کارگیری این نیروها در پست های مدیریتی و ممانعت از افزایش نیروی انسانی در سازمان ها و شرکت های تابعه و استفاده از نیروهای متخصص موجود و واجد شرایط این طرح مطرح شد.

به گزارش فارس،وی با تاکید بر اینکه این طرح ابهاماتی دارد و با تصویب یک فوریت این مسائل در کمیسیون بررسی می شود، خواستار تصویب یک فوریت آن شد.

یک فوریت این طرح با 19 رای موافق تصویب شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی